EMERSON SCROLL BUILDING - Korsang 14

EMERSON SCROLL BUILDING

0

EMERSON SCROLL BUILDING

เมษายน 23, 2019
  • ที่ตั้งโครงการ : นิคมอีสเทริ์นซีบอร์ด ระยอง
  • ขอบเขตงาน : รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม งานระบบ และงานบริเวณ
  • พื้นที่ก่อสร้าง : 9,300 ตารางเมตร
  • ช่วงเวลาดำเนินงาน : ต.ค 61- มิ.ย 62
WordPress Lightbox