F&N MINI – DE PALLETIZED WAREHOUSE BUILDING - Korsang 14

F&N MINI – DE PALLETIZED WAREHOUSE BUILDING

0

F&N MINI – DE PALLETIZED WAREHOUSE BUILDING

April 23, 2019
  • Location : นิคมอุตสาหกกรรมโรจนะ โซน 2 อยุธยาฯ
  • Scope of service : รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม งานระบบ และงานบริเวณ
  • Total GFA : 2,650 ตารางเมตร
  • Project Duration : มีนาคม - สิงหาคม 2563
WordPress Lightbox